Długoterminowa Opieka Domowa 

 

To opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, którzy w ocenie skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów;
Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową obejmują:

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
 • edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.


Warunkami objęcia pajenta pielęgniarską opieką długoterminową domową są:

 • nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe;
 • nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych;
 • nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie;
 • niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.


Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową, są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową. Oceny tej dokonuje:

 • w dniu skierowania świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego;
 • na koniec każdego miesiąca – pielęgniarka opieki długoterminowej domowej.


Pielęgniarka zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego. Świadczeniobiorca lub jego rodzina albo opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej pielęgniarka wykonuje zgodnie z posiadanymi kompetencjami, czynności wynikające ze zleceń lekarskich oraz z ustalonego planu pielęgnacji. Po wykonaniu tych czynności, fakt ich zrealizowania pielęgniarka odnotowuje w karcie czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej, wraz z określeniem daty ich wykonania, co zostaje potwierdzone podpisem pacjenta lub jego rodziny albo opiekuna faktycznego.

Wizyty pielęgniarskie realizowane są nie mniej niż 4 razy w tygodniu. Dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, a w soboty i dni ustawowo wolne od pracy- w medycznie uzasadnionych przypadkach.

 

Zasady przyjęć do pielęgniarskiej opieki długoterminowej:

Przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania lekarza POZ (pierwszego kontaktu), który we współpracy z pielęgniarką POZ ocenia stopień samodzielności pacjenta według skali Barthel.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ

ul. Katowicka 55
45-061, Opole
Zadzwoń
77 44 171 10